Skip to main content

Full text of "Complutensis vniversitas, pleno doctorvm conventv coacto, omnem communionis speciem cum doctoribus Parisiensibus apostolicae constitutioni Vnigenitvs non parentibus rescindere statuit"

See other formats


/ PampWet ColWi^n 
Ouke Univcr&ky L&fftt?. 
«8» 

«8 
88H 

«9 COMPLUTENSIS | 

VNIVERSITAS , PLENO DOCTO- # 

RVM CONVENTV COACTO , OMNEM g£* 

communionis fpeciem cum Do<5toribusPa- ! 8-5* 

rifienfibus Apoftolica; conftitutioni J gg 

VNIGENITVS non parentibus 

refcindere ftatuit. 8& 
S9 |k P| rrs ;rj;n m ,• y . ?y? rrinr.; »Vj rvj fy^ ,x« nP cy"* rvj rx^rri /y 

"«/^a* >*r» k ' f <r s » «V* »*?» ■«V'» **c* «*\fV «^N »*>N *'<r» >*i N » vfy* «■<«*» «V» vfjf» »<?» »*?* vVt ^ CVi **W *4»* *4^ '*C* r ' ^K" -JV r A n >t&* -•£** "*&* -tfi^ ••&*> ~&* •&*■ '*&* *£y ^«J Digitized by the Internet Archive 
in 2012 with funding from 
Duke University Libraries http://archive.org/details/complutensisvnivOOuniv Pa*. r. tXj »13 ■*" p ** H "** ""** *^* >*9^ **■ •*• *"*■* *^* "^ - *"*' "^* w cjTj .CT3.- ^Xj >^'^JJ3 «J> 

3? 31 


***( "• *X * ) •*• •*• 

) *i* *•* &c * ~3Fji ■**» 
■«s*- FV"*i 
VRIBVS noftris audivimus,8rqui pro 
Patribus noftris Ecclefia? nati funt fi- 
Jij anuntiaverunt nobis opus , non fa- 
ne quod in diebus antiquis Dominus 
fit operatus;fed quod Doemonis ope, 
& aftu infelicia qua?dam ingenia in 
felicius moliunturhac ipfa vel inde fatis miferabili tem- 
peftate : fafcinatos , nempe , aliquot Parifienfes DD. ne 
Apoftolica? conftitutioni, cui initium : VNIGENITVS 
DEI FILIVS data? Romse fexto idus Septembris, elap- 
fi iam pridem anni 171 3 . qua par erat , profequerentur 
obedientia ; quin de Romani Pontificis infallibilitate 
nonprobefentientes, pra?fata? conftitutioni relu&an- 
tur , & , abyflb abyffcs invocante , ipfum Romanum 
Epifcopum Generali Conciliofubmittendum putant, vt 
exinde pra^diclam conftitutionem vi exuant obligandi, 
vel faltem a Generali Concilio , & Ecclefia? acceptatio- 
ne reddant precariam , nunc iam pra?ter omnis pudoris 
fpeciem evomentes tetrum illud virus , quod , quibuf- 
dam miferandis ingenijs propinantibus,iam pridem ebi- 

A 1 beranr, 4 

berant,& in alto cordis fecreto callida malignitate con- 

coxerant. Hinc nefas illud adrnittunt interponendi ap- 

pellationem adfuturum Generale ConGilium : qua? om- 

nia ,cum e DD. prodeant , qui non nifi Sacrorum Bi- 

bliorum , & Conciliorum afsidua evolutione pra?miffa, 

iri tanto negorio affari praefumpferint : in eam nos , vel 

invitos , adtulere fententiam , vel ad minimum iufpicio- 

nem , quod , fcilicct , eorum de grege fint , qui , vt ex 

Evangelio novimus , Foris funt\ t$ njidentes non ^vident 3 

$3 mdientes non intelligunt. 

Vt autem fpecie germana? confequutionis fuam 

deformem inobedientiam colorent, defe&um vniverfa- 

lis Ecclefia? approbationis caufantur , & veluti in eis noa 

fatis fuperflueretiniquitas , vtque apponant iniquitatem 

fuper iniquitatem, eandem in nobis confingerepergunt; 

quam tamen eorum propria? potius imponunt. Sacrum 

illud noftrum filentium , quo Apoftolicam fan&ionem 

VNIGENITVS ( ficutergaomnes a Sacra Sedepro- 

venientes mos femper in Hifpanijs laudatifsimus inva- 

luit ) Vniverff Hifpanienfes Academia? demififsime funt 

reverita? , ciimini vertunt , quafi altum hoc conticinium 

fpeciem quam piam recufationis fuae eorum per fimilis, 

& complicis adumbret. Iniuriam alioqui immanem fa- 

cile condonamus : qnippe qui y optantes vincere in bo- 

no malum , & pro malis bona retribuentes , talia pro eis 

ardentifsima ad Deum protendimus vota : vtinam, Do- 

mine , (aperent , & intelligerent , Hifpanienfi filentio 

potioiem eife non pofie fidei cukum, cuius Regnum, 

ne he divifum defoletur , pace filia filentij cuftoditur , vt- 
poteilliusbeneficiopr^eteromnem fevientis arensefu- 
dorem firmifsime ftabilitur , arguente pro nobis Pro- 
pheta , qui eo Ioci haud obfcure huius noftri filentij fe- 
licitatem pra?fagivit , quo pr^dicebat : Et erit opus iufti- 
tia pax , Cj?i cultus iuftitia filentium , i$ fecuritas njfque in 
fempiternum. 

Anfam nobis offert- hoc Prophetse oraculum , kd 
an ne Iaceffendi id genus DD. vt nobifcum ineant fin- 
gulare certamen ? minime vero. Nec tamen , quod eo- 
rum defpedlum , quo Gigantum more fuperbientes no- 
bifcumvelutpuerisdigladiari dedignentur , pertimef- 
camus: ex ore quippe infantium ( divinus id Pfaltes pan- 
git ) perficit Deus laudem , vt perditum eat inimicum: 
ergo ne fcriptis eofdem , eorumdemque miferandos 
errores confutandi l Nec adhuc : quippe habent Pro- 
phetas ; quos tamen non audiunt: etfi vel quis e mortuis 
prsedicaturus refurgeret ,ipfum audituros ,pene defpe- 
ramus. Sed eos provocandi , haud equidem verbo 
Do&rina* , vel fcriptis , quorum apud noftrum ccelum 
divina Iargitate ingens copia viget ; fed facro illo filen- 
tio , quod ip (\ male torquent. Ad hunc iujlitix cultum 
( verba damus Bernardi ad prsemiffum Efaie locum ) £j£ 
ad hanc omnium <-virtutum Matremte y f$ quicumque tui fi~ 
rniles proftcere cupiunt in nuirtutibus , in^uito , f£ pro~voco } 
et(i non ijerbo DoBrinx , certe mei ftlentij exemplo , <vt <-L>d 
ftleniw doceam teftlere. 

Efto autem non celeri ; pari tamen ad nos greffu 

A 5 adven- 6 

adventarunt , & filentij calumnia , & tempns effandi. 
Cum etenim , Div.Thoma Prseceptore , noverimus, 
tunc fidei , qua corde creditur ad iuftitiam , oris ad fa^- 
lutem confefsione opus effe , cum de conticentium fide 
non iliibata apud alios manet opinio;vbi accepimus no£ 
trum Sacrum filentium a malignantibus fauciari , lo- 
quendi tempus inftare exiftimamus. QuareJabia noftra 
filentij ligamine folventes , iam fermoni indulgemus , & 
vocem quafi tuba? exaltantes , vna ornnes vnius cordis*, 
& vnius labij voce clamamus : & hic hic, fi alicubi , ver- 
borum , & vocum tumultus , nediim copia deceret , vt 
identidem ingeminaremus : SENTIMVS , CREDI- 
MVS 'i ATTESTAMVR , ET PROFITEMVR: Pon^ 
tificem Sumrrmm, dum e Cathedra, vt Vniverfalis Doc- 
tor fuum , feit , qtrod perinde eft , Dominicum gregem 
in fidei , & morum rebus inftruit , effe prorfus infallibi-* 
fcffi etiam extra Generale ConciJium ,& citra Vniverfa- 
lis Ecclefia? approbationem ob Divini Spiritus afsiften- 
tiaffi j quam D. Petro 3 eique fucceffuris , & promeruit y 
& oratidne impetravit lefus Chriftus pro fua reverentia 
exauditusaPatre. ET PRO HVIVS VERITATlS 
DEFENSiONE IVRIS IVRANDI SACRAMEN- 
TO CORDA NOSTRA LVBENTlSSIMf DE- 
VlNCIM VS. Quod effe&us ipfe teftatus eft : prasrbHi 
fa^iiequippefolemniterhuius iuramenti Religione ab 
Il^iih-ffsimo N* Reclore ; fuccefit eadem folemriitate 
T)D. omnium iuramentum^exigente , & excipienteipfo 

Iliiftrifsimo D, Eapropter vbi ad nospervenit Apofto- 

v - iica fica SS. P. N. CLEMENTIS conftitutio , VNIGENI- 
TVS , illam obedientia? vlnis reverentifsimi excepimits, 
paremque ei obfeeutionem adhibuimus ac c^teris \ fuis 
prsedecefforibus , & Div. Petri fuccefforibus expeditis. 
Fianthoc pa&o filentium linguse differt# , & obftrua- 
tur os loquentium iniqua , atque vtinam omnem in ter- 
ram nofter huius veritatis fonus exiret, quam quam prse 
vocum fragore , & frequentia fauces noftras raucefce- 
rent. Efto namque noverimus , firmifsimam hanc veri- 
tatcm , quam nos in Divinis profitemur, apud nonnullos 
huius naturse firmitate orbatam inveniri : iuxta etiam 
novimus infelicia talium ingenia,tam male apud Catho- 
licos audire , quam apud Hetherodoxos probantur. Et 
fi qui tandem funt e Catholicis talibus confentientes; 
€os tamen male feriatos, & infelkem impediffe operam, 
& mifere dormitaffe , deflemus. Id bona omnium pace 
dixerimus : vt pote nos id genus portentis infuetos , vel 
faltem omnibus infuetiores eifdem amplius offendi,qua- 
4am necefsitatis fpecie contingit. 

Enim vero noftra Complutenfis Vniverfitas fa- 
tis , fuperque grata , quseque fubinde turpifsima? obli- 
vionistenebristradderenunquam poterit fuampr t Tin~ 
'fignem amplitudinem ; qux tamen opera altifsim^ illius 
mentis Eminentifsimi fui Erectoris , dum in terris dege- 
ret , nullo invidente , magnanimi ; nunc in Coelis , pie 
omnibuscredentibus,gloriofi :felicibus , quodaiunt, 
avibus Parifijs pra?concepta , vt Compluti oriretur exi- 

mia: in huius pcriucund^e memoria: monimentum , de 

A 4 naorc 8 
morehabuitParifienfesDD, fiqui eam falutarint , ci~ 

viliter excipete, adfcifcere in fuis, nullumque alium eif- 
dem prseire , prseter Iluftrifsimum Re&orem , & facul- 
tatis Decanum , arguendi copiam, fi contendere lubeat; 
ipfis impertiri , diftributiunculis demum, qua? apud no3 
Propmas audiunt, illos donare. Quse omnia fortafis nof- 
trar Vniverfitati , quam Parifienfi glorioftora non infi- 
ciabimur , vtpote eidem noftram , vt nuper fatebamur, 
filiationis vinculo adnexam gaudemus , Se(pene dixeri- 
mus ) ia&itamus. Quotufquifque vel ex his non de- 
duxerit, quam doluerimus , vbi aliquot DD. Sacra? Sedi 
in obedientiam accepimus ? Spe tamen de fui refipieatia 
dolor nofter quadam tenus mitigabatur , nec Commu- 
nionem noftram , tam praepropere refcindendam arbi- 
trabamur : Cum tamen diutina animorum protervia, al- 
tis iam radicibus ia&is , quidquam prohibet fperare , e 
re noftra effe ducimus, quam nuper referebamus, necef- 
fitudini modos adhibere. Nec tamen prsefatum morem 
cohibere pergimus calumnla illa , quam accepimus , de- 
co&i : quippe qui ab audiiione malanon timemus , nec 
exciti dolore , quafi a?gre feramus opprobria exproban- 
tium Pontifici ( Vicem Patri filiali humilitate rependi- 
mus ) fuper nos cecidifTe ; fed zelo fidei perculfi , a quo 
cxedi , & pafci perardenter optamus, fed tabe, qua pe- 
ne deficimus, quod Parifienfes illi DD. Deo fa&i inimi- 
< ci , ipfius Domini velrba , quibus fui Vicario adfidere 
fpopondit, funt penitus obliti: Divinis tandem iufsioni- 
bus, vdut seftro perciti , quas pcr Efaiam audimus: Dif- 

folve 9 
fol^ue colligationes impietatis. Arbitramur quippe Vniver- 

fitatis Parifienfis vere arduae , Regig, & generof? Aqui- 

l£,noningenuam , fedprorfus degenereai progeniem 

effe .DD. illos , qui Apoftolicas San6tiones pra?peti obe- 

dientianonprofequntur. His ergo longifsirnum dici- 

mus vale , horum colligationem diffolveadam putamus, 

Divinis monitis obfequentes ; erga eiufdem vero Vni- 

verlltatis probatos , & ingenuos alumnos , & habuiife 

exultamus , & retinere gaudemus, & perennare cupimus 

fanctum illud , quod iam diualtein prsecordijsiedit, 

amicitia? fgdus , vt vel fic clareat , non nifi immanibus 

dolorum morfibus corda noftra vexata cum inobedien- 

tibusDD.ire f^dera diffolutum , & fententiam hanc, 

alioqui acerbam , divum vnice zelum extorfiffe : Alieni 

eriim erroris ( verba funt cap. alieni- 1 : . c. 3 . quaeft, % . ) So- 

cietatem feSiantem , T/ela fm propofiti trarmteyececlentem, 

<tutApoflolicg Sedisiufsiombas inobedientem fufcipere non pof- 

fumus.... qma interfideles , iS infideles magna debet effe dif- 

cretio. 

Quia ergo in Parifienfibus DD. ( vt accepimus ) 

hinc probati , & obedientes ; hinc vero funt effr^nes, 

facrumque obedientia? iugum fuccutiehtes ; vtdeinceps 

dubitatio abigatur , & quo ad pofsimus , em.inus facia- 

musquidquid jVelnoIumus , vel horrefcimus , probe 

nofcentes , effe nullam poffe Societatem lucis ad tene- 

bras, gratiafque agentcs Iefu-Chrifto , & Patri per ip- 

fum, cuius pientifsimo dono eruii fumus de tenebris, v t 

effemus lux in Domino non aliter quam per fidem , & 

o bedicn- obedientiam Apoftolicis fan&ionibus nunquam non 

pra?ftitam : decernere pergimus omnes , &ftatuerein 

pleno DD. Conventu , five Clauftro , pridiana citatio- 

ne iuxta morem ab Illuftrifsimo Re&ore prsemiffa , die 

28.1anuariaexcurrentisanni coaclo , quod deinceps 

nulli omnino liceat Doclori , feu Pedelio , Ceremonia- 

rum ve Magiftro Parifienfem vllum Doclorem invita^- 

re , aut in nobis confodendi copiam concedere , nifi 

pra?miflb iure iurando, fub cuius facramento coram II- 

juftrifsimo Re&ore circa recufationem conftitutionis 

VNIGENITVS , fe fe profiteatur infontem , & de Ro- 

itiani Pontificis infaliibilitate nobifcum fentientem. Ne 

autem Parifienfis Do&or ( fi quis noftram Vniverfita- 

tem veniat falutatum ) iuris iurandi ceremoniam dede^ 

cori tribuatjillum pramionitum optamus ab Illuftrifsimo 

noftro Re&ore,veteres nullo prorfus modo in honorafle 

fideles illos , qui infidelibus convivebant , dum a fide- 

libus illis depofcebant Epiftolam , quam formatam voea- 

bant , & in ea , qua? fequuntur verba legebantur : Pater, 

Fdius , Spirims SanBus , Vetrus amen. Neque Ortho-do- 

xos illos probro duxiflehuius natura? ritum , quo notef- 

ceret admittendorum fides 3 eorumque in Div. Petrum, 

& fucceflbres obfervantia, Vndenec mirum , nos Epif- 

tofa? illi iurarrentum fuffecifle,quo Vniverfitas examinet 

Do&oris fibi adfcifcendi fidem , nec propriam ipfius fi- 

dem, vel minima contagione polluat , & commaculet. 

t Quia tamen huius noftri ftatuti perennitati confu- 

Jimus,vtipfuminfirmitati 3 oblivioni, & revocationi 

miuus 1 f 
minus maneat obnoxium, identidem rogamus Illuftrifsi" 

mum noftrum Rec~torem,cuius obedientia? Vniverfi nos 

iuramenti vinculo tenemur , & cuius fuccefforibus eo- 

Aem ligamine tenebimur ,& tenebuntur quotquot Vni- 

verfitatiscorpore velint coagmentari j vt jllius. confif- 

tentiss provideat comminationibus carceris , vel perpe- 

tui ab Vniverfitate exulatus, quibus inevitabili fato fub- 

iaceant tali ftatuto cjuoquomodo cotra euntes.Sed Wte- 

rius, vt penitius a corruptione maneat immune,deferen- 

dum decernimus ad SS. P. & D. N. CLEMENTEM 

XI. cuius adSacrosPedes totum Vniverfitatis corpus 

per humillimas litteras provolutum fupplicifsime depre- 

cetur , vt iliud fua Apoftolica Autboritate confirmatum 

velit : fic enirn corruere haud quaquam poterit , vtpore 

edificatum fupra firmam Petram , vt fapientum sedifih 

cium decet ,abeoqueinfragile , & perenne reddetur,- 

qui iuxta Bernardi phrafin poteftate eft Petrus. Quod ff 

( vt de apnantifsimi Patris benignitate fperare licet ) SS. 

impertiatur, ne vnquam ad oblivionis tenebras aman- 

detur , inftituimus , vtquotquot in pofterum Do&ora- 

tus iniignibus honeftentur,huius ftatuti iuramentum pre- 

mitere teneantur : fic enim, &Communitas, & DD.fm-' 

guli eius obfervantig fubmittuntur,temporifque J & obli- 

vionis iniurias declinamus. 

Pra?nofcentes vlterius huiufmodi ftatutum lon- 

longe lateque peregrinaturum , & , experientia Do&ri- 

ce , difcentes' veritates peregre divagantes in egreffu 

puras , in progreilu fucatas , iam denique non veritates, 12, fed fabellas ad fu# peregrinationis fines pervenire , vt- 
pote Iaffata? deficiunt in via , & ibi occurfante fallacia, 
eas violenter denudat , vt earum fe fe aurea , & pretio- 
fifsima Chlamyde amiciat : Sicque fgpifsime vanum 
quodque figmentum , verigerens fpeciem , vt dolebat 
Seneca, veritatem fe effe fimulat , & vt talem admitti, 
amplcxari , & hofpitari confequitur : vt huic imminenti 
malo provideamus, & confuko Plauto, apud que,m: J^ui 
auditmt) audita dicunt ; qui <-uident , planefciunt , caventes 
ne in fui peregrinatione noftro ftatuto malis , quod 
aiunt, avibns contingat, a^mulationemjinvidiamjalium- 
ve id genus immicum eidem obviam immitere aliquod 
commentum, quodlatrunculi adinftar,iter obfideat,& 
pra? itineris prolixitate defeffam veritatem lividis occu- 
lis profpe&ans , eius amiclus depr^edetur , quibus orna- 
tum commentum ipfum , viamque veritari prgrripiens, 
vultus , & elegantiam veritatis mentitum , & audiri ob- 
tineat, & audientium fidem ffva tyrannide adipifcatur, 
omniah?c arcendapretium operg duximus. Qao circa, 
non auribus ; fed omnium obtutibus noftrum decretum 
offerri optamus , vt videntes fciant , & figmenta omnia 
veluti erubefcentia totis,quod aiunt, pedibus fugiant,& 
evaneant. Publici ergo iuris faciendum noftrum decre- 
tum decernimus , eiufque E&ypum pr^Io excufluma 
noftro Secretario fubfignatum , Vniv r erfitatifque muni- 
tum fygillo mittendum Ilfoftrifsimis Epifcopis, venera- 
bilibus Decanis San&arum Ecclefnrum, R.R. Sacrarum 
Keligionum Generalibus per litteras , quibus noftra er- aa ga percelebrem Parifienfem Vniverfuatem gratitudo 
veluti erga Matrem nunquam noncolendam , & vel ex 
hoc fatis honorabilem commendetur , illamque pluri.mi, 
&rfepra quam dicere pofsimus, nobis fieri,ficuti & eiuf- 
dem non degeneres alumnos ; erga eos autem, qui conf- 
titutioni VNIGENITVS parere recufarunt, nofter im- 
potentifsimus narretur fletus; immixtus tamen gftuantif- 
fimis votis , quibus Maieftatem exoramus Divinam , vt 
fuo de lumine,lumen illabi faciat eorum mentium aci.em 
llliniens , & Divi flaminis digito eorumdem referet au- 
res , vt intra Ecclefig Ovile Paftoris vocem fideliter ex- 
cipiant. 

Vt tandem noftri ftatuti /Equltas clareat , eius 
adLimbum , &ante noftrasfubfcriptionesappendatur 
caput illud fi inimicus i . difl 93 . cui Epigraphe : cuipro 
dUibusfuis Apoftolicus mimicatur yCommmicare non debemus: 
njnde B. Apofiolorum Princeps Petrm inordinatione CUmen- 
tis Populum alloquensjnter cgtera ait. Vt ex hoc capite ha- 
beatur fuperiora ftatuentes non fecus fegerere cum in- 
obedientibus CLEMENTl XI, atque Apoftolorum 
Princeps rideles omnes monuit fe habere cum eis , qui 
primoClementi ,quem fuiinftituebat fuccefforem, non 
parerent; caput autem iam fequitur. 

Si inimicus efl ifle Clemsns alictii pro actibusfuis , <uos 
nolite expeciare , <ut ipfe <uobis dicat, cum illo nolite ami- 
ci e ffeij ed prudenter obfernjare debetis, ?3 r volmtati eim 
abfque commotione obfecundare , i$ anjertere hjos ab eo t 
cui ipfwnjentitis ad<-uerfuw\fei nec loqui bis, quibus ip- 14 
fe non loquitur , <i/t ^unufqiufque , 5W /V; culpa efl , dum 

cupit omnium ^uefirum amicitiasferre feftinet citius recon* 

ciliari ei , qui omnibus praefl : {$ per hoc redeat adfatu- 

tem 3 cumobedire coeperit monitisPrafidentis. Si puefb qxis 

amicus fuerit his , quibus ipfe amicus non efl , f£ locutus 

fuerit hisy quibus ipfe non loquitur, njnus efh ipfe, qui ex- 

terminare Dei Eccleflam -uolmt , & cum corpore njobis 

cum ejfe njideatur^ mente, l3 animo contra ^uos efi , f$ efl 

multo nequior bic, qu,%m illi^ qm foris funt \ f$ e-uidenter 

inimici funt \hic enim per amichiarum fpeciem , quxfunt 

inimicagerit } ^ Ecclefiam difpergit, ac njaflat. ideoque, 

Charifsimi, his Apoflolicis inftitutis -uos wanentes inflrui- 

mus , <~ut effleBu certior cha^itas nueftrafolicitius deinceps 

agerefludeat y i$ cautius/ie pernjerfi y $$ infideles homines 

Udendifideles, ac benenjolos habeant facultatem. 

D. D. TranciCcus de Gauna £*? Sojfa, 

Re&or Vniverfitatis. 

D. D. ^ofephus a Termo , Sacr. Script, profeffor , & 

Cancellarius. 

D. D. Laurentius Valentin, Sac. Theolog. Decanus. 

D, D. Ioannes Henrique^de ZJillacorta. 

D. D. Hiacyhthus Romero. 

D. D. Didacus Sanche\Ketuerta. 

D. D. Bernardus Benito Canje^on. 

D. D. Michael a Portiila, 

D. D. Vrancifcus Branjo Tama??o. 

D. D. Francifcus Campufano Villegas. 

D. D. D. loannes de las Penas. 

D. D. Tbomas Ez^uer, Scoti Primarius. 

D. D. Francifcus Pingarron. 

D. D. Iofeph de Me.dina. 

D.D.Matheo San^Rarniro , Regens Tfieol.Vef- 

pertinus. 
D. D. Emmanuel de Segura. 
D. D. Michael Martine^. 
D. D. Didacus Martin de Mejfa. 
D. D: lofephus Antonius de Bo^aya. 
D. D. lofephus delMonte. 
D. D. loannes Antonius Ayejfa. 
D. D. Frater Chryfoftomus de Vargas , Dod. Theol. 
& Cathedra? Philofoph. Moraj. Regens, & con- 
gregat. Cifterc. Generalis Reformator. 
D. D. Sebaftianus de Melgar , Cathedra? Diirandi 
Regens. 

D. D. Jofephus ^aurrieta. 

D. D. Iofephus Granado. 

D. D. Francifcus Blaftus Cafas. 

D. D. Laurentius Martin de Ribas. 

P.D.P.Hiacynthus Ximene^de Mejorada , Ordin. 
Pra?d. in Vniverfitate Primarius. 

D. D. Emmanuel Prieto Alnjare^detoledo. 

P. D. Emmanuel de Arias, Cleric. Min. 

D. D. Jofephus Laurentius Garcia. 

pratcr hachimus de Munatones, Mercedarius Mona- 

chus^&Do&or Theologus. . . 

D. 16 

D. D. Gabriel Martine^. 

D. D. Balthafar Fernande\ dc Quinones. 

Frater Auguflinus Gutierrez^Moran , D. Theolog. & 

Cathedra? D. Thoma? Vefoertina? Moderator. 
D. D. Francifcus Ar%eis, Philofophia» Regens. 
D. D. Emmanuei Alonfo Gafco. 
D. D. Antonius Gutierre^ Societ. Iefu Theol^Pri-- 

marius. 
D. D. Celedonius de Arnedo ^ Breton t Cathedratx-j 

cusPhilofoph. 
D. D. Francifcus Garcia HerrariT^. 
D. D. lofephusAlaeftame, Artium Regens. 
D. D. Michael Lope^ Garcia. 
D. D. loannes lofeph Caranuano. 
P. D. Frater EmmamelCaideron dela Barca^Ord. SS» 

Trinitat. . 
D. D. Francifcus a Dana f§ Veiafco. 

T. D. Frater Francifcus Nijfenus, Bafial. Monachj 
D. D. Emmamel 'Vincenthts Munarri^. 
P. D. Laurentius Cardenas , Soc. Iefu Vefpedarius 

Theolog. 
FACVLTAS SACRARVM CANONVM. 

D. D. Petrus Argae^ Decanus. 

D. D. Francifcus de Leon $3 Araujo , Decreti Mo^ 

derator. 
D. D. loannes Ruiz^de Caftaneda. 
D. D. Alphonfus Caflelianos. V 

D. D. Iofephus Carrillo. 

D. D. Gregorius delBuflo , Hofpes Alumnus D. I!- 
dephonfi,& Sac. Can. Vefperarius Vfoderator. 
D. D. Hilarius de Ribera Cardenal , Alpmnus D. II- 
dephonfi,& imperat luftinian. Primarius Interp. 
D. D. Gafpar de Arteaga $$ N^T/^,D.Udephon(i 
Collega Sac. Can.Mod.& Vniverfitatis Affefor. 
D. D. Sebaflianus a Pliego ^ Valdes. 
D. D. Francifcus Emmanuel Huerta Z$ Vega. 

FACVLTAS MEDICA. 
D. D. Pafcha/ius Hartine^Pernande^ Decanus. 
D. D. Gregorius Al^uare^ Medicina? Vef pertinus. 
D. D. Patritius de Herrera, Medicina? Primarius. 
D. D. Ioannes de las Penas, Medicina? Moderator. 
D. D. Antonius Dia^ y Cathedraticus Primarius in 

Vniverfitate. 
D. D. Didacus Efcamilla. 

D. D. Francifcus deAlarcon , Cathedr. Anathomise. 
D. D. loannes. de Villa-Sehor. 
E&ypus hic conformis omnino eft fui Arche-typo , qui 
in Vniverfitatis Carto-phylacio adfervatur , cuius 
ego Secretarius infra fcriptus fidem facio. 

D. Petrus ab Haro ii Sota, ..«c&.vSS